Horvátország

A Pálos Rend történetét, históriáját feldolgozó történetírók szerint a mohácsi vészig hazánkban kb. 100 pálos kolostor létezett. A 15. században még 49 újonnan alapított pálos rendházról szólnak a krónikák. A 16. században a kolostorok jó része elpusztult, de a 17. század végétől a rend újra gyarapodni kezdett. Ebben az időben hazánkban 9, Rómában 1, Szlavóniában 1, Horvátországban 2, Lengyelországban 4, Litvániában, Orosz-, Morva-, Cseh- és Stájerországban 1-1 monostor létesült. A 18. században ezek a számok tovább nőttek, egészen a pálos rend feloszlatásáig…

Zágrábremete
Zágrábremete, Szűz Mária kolostor

A Pálos Rend a mohácsi vészig volt a leghatalmasabb. A krónikák szerint ekkor csupán Magyarországon volt a rendnek nyolc tartománya 170 rendházzal. Benger Miklós történetíró szerint volt dunáninneni és dunántúli, tiszántúli és tiszáninneni, erdélyi, horvát, isztriai és tótországi tartomány. Az egésznek a rendfőnök (prior generalis) volt a feje. A nagyobb rendházakat több kisebbel együtt a vikáriusok, a kisebbeket a perjelek kormányozták. Az egyes országokban a tartományfőnökök intézték a rendi tanáccsal karöltve a rendtartomány ügyeit. A 16. század végén a magyarországi rend teljesen tönkrement. Az előző század viharai rendházaikat elpusztították. A megmaradt 10-12 rendház a néhány osztrák és illír házzal “magyar tartomány” név alatt egyesült. A 17. század elején azonban újjáalakult a rend hazánkban és a 18. században ismét nagy fejlődési lehetőségek közé került.

A horvát-szlavón tartomány a magyar tartomány elsőszülöttje volt. A 13. században három monostor alapjait rakták le, így a remeteit, a dubicaiét és a garicsiét. A 15. században öt horvát kolostor létesült, a bakvai, szlatkagorai, csáktornyai, sztrézai és szalánkeméni. A pálosok legtekintélyesebb és egyben igen gazdag horvát monostorának, a lepoglavainak alapítása ugyancsak a 15. századra esik. A 15. században a lepoglavain túl még két kolostort alapítottak Horvátországban: a kamenszkait 1404-ben és a dobrakutyait 1412-ben. A 17. században keletkezett a szveticei, stridói és kőrösi kolostor. A pálosok turuniei Boldogságos Szűzről nevezett kolostoráról semmiféle adat nem áll rendelkezésre…

Az alábbi képekre kattintva Horvátország pálos kolostorait ismerhetjük meg.

Forrás:
Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története I.

Fotó:
plus.google.com