Régi pálos kolostorok – Sasvár

sasvár4

"Régi" Pálos kolostorok

Sasvár

“A nyitramegyei sárvári kegyhely újabbkori kegyhelyeink közé tartozik. Eredete a barokk-kor sajátos gondolkozás- és érzelemvilágában gyökerezik. 1564-ben Czobor Imre gróf azon a helyen, ahol ma a Szent Szűz szobrát tisztelik, nejével, Bakics Angéliával valami nézeteltérés miatt annyira összekülönbözött, hogy a hintóról, amelyben éppen ültek, feleségét leparancsolta.”

Sasvár

A nyitramegyei sárvári kegyhely újabbkori kegyhelyeink közé tartozik. Eredete a barokk-kor sajátos gondolkozás- és érzelemvilágában gyökerezik. 1564-ben Czobor Imre gróf azon a helyen, ahol ma a Szent Szűz szobrát tisztelik, nejével, Bakics Angéliával valami nézeteltérés miatt annyira összekülönbözött, hogy a hintóról, amelyben éppen ültek, feleségét leparancsolta. Azután tovahajtott azzal a gondolattal, hogy megszakítja vele örökre a házastársi kapcsolatot. A szerencsétlen, elhagyott asszony kétségbeeséséből felocsúdva Szűz Máriához, a Fájdalmas Anyához fohászkodott segítségért fogadalmat téve, hogy ha férjét visszavezérli hozzá, szobrot emeltet tiszteletére. S íme, alig fejezte be buzgó imáját, férjében felülkerekedvén a jóérzés és szeretet, a szomszédos várból hintót küldött imént elhagyott nejéért, aki megvigasztalódva nagy rajongással számolt, be urának a Szűzanya segítségéről és tett fogadalmáról. A férj ugyanígy gondolkodva beleegyezett a fogadalom beváltásába.

A grófi pár családi életének csodálatos fordulata, amit az Istenanya közbenjárásának tulajdonítottak, csakhamar széles körben ismertté vált. Ettől kezdve igen sokan fordultak ügyes-bajos dolgaikban segítségért e csodával megszentelt helyen a szomorú tekintetével mindenkiben buzgó áhítatot és bánatot keltő szobor előtt a Szűzhöz. S így vált a szobor lassanként a környék lakosságának kincsévé. A török veszedelem idején az úton emelt kis kápolnából a sasvári Szent Imréről nevezett templomba helyezték biztonságba, s ott vették körül nagy tisztélettel. A bizonytalansággal teljes másfél század után gróf Czobor Ádám neje, monyorókeréki Erdődy Borbála grófnő a szobrot azután ismét régi helyére vitette át, ahol maga is gyakorta jelent meg ájtatoskodni. A nagyasszony példája az időközben ellanyhuló Mária-kultusz újjáélesztésében döntő szerepet játszott. Hovatovább a sasváriak valósággal megszentelt helynek tartották a szobor környékét s ezért közelébe temetkeztek. A temető azonban a környékbeli népet babonás félelemmel töltötte el Egyesek szerint éjnek idején fájdalmas nyöszörgés volt hallható ottan. A grófnő maga is kiment megvizsgálni a tüneményt, de bármily éberen is figyelt, nem volt képes megtalálni a hangzavar forrását.

A kegyhely látogatottságában 1718 után állott be nagyobb hanyatlás. Ekkor az uradalmi intéző a sasvári park bővítése végett a kegy helyet a kerthez kerítette s így az most már el volt zárva a hívek elől. Mindazonáltal az áhítatgyakorlataiban ekként gátolt közönség köréből egyeseknek mégis sikerült a kegyhelyhez bejutniok. Ám a szobor látásának vágya folyvást erősöbbödött, különösen amikor újabb meg újabb csodás események híre kelt szárnyra. T. i., hogy többen visszanyerték egészségüket, s egy ízben az oszlop égi fényben látszott tündökölni! A Szűzanya tehát ismét kinyilvánította, hogy ezen az általa megszentelt helyen elfogadja a nép ájtatos tiszteletét. A csodák hírére még nagyobb tömeg vándorolt oda. Éppen Nepomuki Szent János napja volt. A sasvári plébániatemplomból elindult a szokásos könyörgő körmenet, hogy a szentnek a vár keleti oldala mellett folyó pataknál felállított szobrához vonuljon. Ám a Szűzanya csodálatos szobrának látogatásától eltiltott tömeg hirtelen irányt változtatott. Feltörte a lakatot s ledöntötte a park kerítését, majd a szobor előtt térdrehullva megindult zokogásban tört ki. A különös esemény híre messze földre eljutott, s még Ausztria, Cseh- és Morvaország lakossága körében is hamarosan ismertté vált a sasvári Szűz Mária csodáinak híre. Most már nemcsak a környező falvak, hanem az említett külföldi országok lakossága is sűrűn zarándokolt Sasvárra.

Zarándokok ezrei vonultak ide lelkigyakorlatok tartása, áhítatos körmeneteken való részvétel fogadalmak tétele útján kérni meghallgatást á Szent Szűztől. És nem eredménytelenül! Orosz Ferenc XVIII. századi pálos történetíró régi sasvári jegyzőkönyvek alapján a csodás események egész tömegét jegyezte fel Nóvum Sidus Hungáriae, Magyarország új Csillaga című munkájában. E könyv szerint a legkülönbözőbb csodák történték kegy helyünkön. Nagy bűnösök tértek itt meg a Szűzanya fájdalmas és intő tekintetében, majd fénybeborult szobrának látására. Mások Szűz Mária titkos szózatát hallották. Sok elszomorodott szívű ember pedig vigasztalást nyert. A lelki megtéréseken és enyhüléseken kívül igen nagy azonban azoknak a száma is, akik testi egészségüket vagy éppen- épségüket nyerték vissza. A Szűzanya kegyelmében bízó himlős, hólyagköves, vízibetegségben szenvedő, nyavalyatörős, fülfájós fekélyes, zsugorodott testű, csonttöréses, gutaütéses, rákos, kólikás, tüdőbajos, gyomor- és szívbeteg meggyógyult. De visszanyerte látását a vak, mozgékonyságát a béna, a sánta. Mária segítségével megszűnt a láz, felhagyott a tűzvész, anya és gyermekei élve menekültek az örvénylő folyamból, a szörnyszülött rendes emberi formát kapott, a megvadult lovak által elragadott emberek a sasvári Szűzhöz folyamodva megmenekedtek a pusztulástól.

A Sasvárott történt csodák, vagyis az emberileg megmagyarázhatatlan gyógyulások és más események természetesen az egyházi hatóságok figyelmét is felköltötték. A pálosrend csöndes cellájának magányából a prímási méltóságra emelkedett gróf Esterházy Imre tudomást szerezve a sasvári Mária számtalan kegyelmének megnyilvánulásáról és a nép buzgó és áhítatos Mária-tiszteletéről, a tridenti zsinat határozatainak megfelelőleg elrendelte a kegyhelyen történtek kánoni megvizsgálását. A kiküldött vegyes bírálóbizottság a szobrot a sasvári plébániatemplomba szállíttatta. Itt az esztergomi érseki helynök rendelkezése szerint sasvári fegyveres polgárok tartották tőle távol a fanatikus embereket. A zarándokok a vizsgálat ideje alatt is áhítatosan kitartottak a szent helyen. Sűrű rendekben vonultak a most már szobrától megfosztott oszlophoz, ahol továbbra is számos csoda történt. A szakavatott és szigorú kánoni vizsgálat nyomán készített jelentésből Esterházy hamarosan meggyőződött a tényekről s ezért 1732-ben megengedte a szobor nyilvános tiszteletét. Az események ilyetén alakulása nagy hatással volt a hagyományos Mária tiszteletéről ismert pálosrendre. A rend majdnem mindenütt Mária kegyhelyeinek gondozását vállalta a legszívesebben.

Érthető tehát, hogy most mindent elkövetett, hogy a már egy házilag jóváhagyott sasvári kegyhelyet elnyerhesse. Tette ezt már csak azért is, mert Sasvár környékén birtokai is voltak a rendnek. A rendi tanács döntése után a hercegprímástól buzdítva a magyar tartományfőnök felkereste a Sasvárt zálogjogon birtokló helyettes kincstári kancellárt, gróf Seilern Frigyest azzal a kéréssel, hogy engedné át nekik a kegyhely gondozását. A helyettes kancellár a kérelmet örömmel teljesítette. Az adományozáshoz azonban, mert mint mondottuk, ő csak zálogjogon bírta Sasvárt, Sasvár örökös urának gróf Czobor Józsefnek beleegyezése is szükséges volt. A gróf eleinte kissé húzódozott az ügytől. A rendfőnök látogatása után azonban ő is készséggel hozzájárult a rend kérelmének teljesítéséhez. Sőt, nyomban intézkedett, hogy a templom, a kolostor és a kert részére megfelelő helyet jelöljenek ki.

A kegyhely életében a pálosok beiktatása után nagyarányú fejlődés mutatkozik. Az egyre nagyobb számban idesereglő hívek lelki gondozására kicsinek bizonyuló kápolna helyén kéttornyú, díszes templomot, mellette rendházat építettek. A hatalmas, sok költséggel járó munkát a nemes vetélkedéssel meginduló bőséges adakozás tette lehetővé. A pénzbeli adományokon kívül drága ékszerek, kegyszerek ajándékozását jegyzi fel a krónika. Az adakozók sorában a lelkigyakorlatait Sasvárott tartó Esterházy prímás járt elől jó példával. Több ízben támogatta a templomépítést, majd művészi ötvösmunkákat, kegyszereket adott a kegyhelynek. E mellett a pozsonyi templomi zenekar gyakori szerepeltetésével emelte az istentisztelet fényét. Maga Mária Terézia is gyakran tüntette ki megjelenésével Sasvárt. így közvetlenül trónralépése előtt, majd a fényes pozsonyi koronázási ünnepségek után vonult ide vissza elmélyülésre. Ilyenkor bőkezűen gondoskodott a kegyhely fejlesztéséről. Nagyobb összegeken kívül egy sajátkezűleg készített díszes miseruhát és a Szent János-oltár számára ezüstszobrot ajándékozott a templomnak. A királynő vallásos áhítata jeléül egyébként díszes márvány oltárt is emeltetett abban és a Máriaszobrot ezüsttel gazdagon hímzett ruhával ékesítette. Végül a templomnak férje és a maga nemzetségének címerét feltüntető 16 aranyszívvel ékesített lámpát adományozott.

A magasrangú egyházi és világi személyiségek időnkénti látogatása csak fokozta a kegyhely látogatottságát. Hatalmas arányú hitélet lángolt fel Sasvárott. Volt esztendő, amikor a szentáldozások száma megközelítette a 140.000-et, a Mária-kápolnában pedig majd 6000 misét mondtak. Évente több mint 200.000 zarándok kereste fel a kegyhelyet! A nagyok áldozatkészsége az elnyert kegyelmek meghálálására másokat is anyagi tehetségükhöz mért ajándékozásokra késztetett. Kisebb földjuttatások, pénzbeli adományok, misealapítványok tették lehetővé, hogy a templom és kolostor fejlődhessen és művészi értékben gyarapodhasson. A virágzó kegy hely most már hamarosan elnyerte a Szentszéktől az apostoli gyóntatói kiváltságot is, melynek értelmében négy pálos atya mint apostoli gyóntató működhetett.

A pálosrend eltörlése után a kegyhely gondozását Sasvár plébánosai vették át. Erőfeszítésüket azonban korántsem koronázta annyi és oly szép siker, mint a pálosokét. Így azután a kegyhely jelentősége a Felvidék lakosságának vallási életében megkisebbedett. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend alkotó géniusza virágoztatta fel Sasvár életét a Mária-kultusz nagyarányú fejlesztésével.
Áldott legyen emlékük!

 

Dr Kisbán Emil: A sasvári kegyhely Rádióelőadás. (Bp. II. — Kassa) 1943 okt. 8-án
A fehér barát 1943. december 6. évfolyam 12. szám

Képek: Máriasasvár, Üdvözlet M. Sasvárról. Gruss aus M. Schossberg. Pozdrav ze Sastina 1917. 05. (Képeslap: gallery.hungaricana.hu)

error: Content is protected !!